top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання медичних послуг

м. Дніпро           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5c5-5 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781935-5 cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d- _cc781905-5c6    

 

Фізична особа-підприємець Біліменко Микола Сергійович (далі – «Виконавець»), який діє на підставі Ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики Ліцензія на медичну практику видана наказом МОЗ України № 684 від 20.03.2020 (ідентифікаційний номер 3 публічну оферту про надання послуг 

 

Відповідно до вимог статті 633 та статті 641 Цивільного кодексу України, цей документ, розміщений у мережі Інтернет за адресою http://venaclinic.com.ua є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свидетельствують про її акцепт, є обов'язком 'язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи на нижчевикладених умовах:

 

1. ТЕРМІНІ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.У цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття та визначення вживаються в такому значенні: 

1.1.1.Медична послуга – певна сукупність дій (консультаційних та лікувально-діагностичних), що здійснюються Вихонавцем / його працівниками на користь Пацієнта з метою профілактики, діагностики та лікування захворювань відповідно до законодавства України (далі – «Послуга»). Перелік медичних та інших супутніх послуг, а також їх вартість викладені на офіційному Сайті Виконавця та безпосередньо у місці провадження діяльності Виконавця.

1.1.2.Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.1.3.Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття (згода) Пацієнтом розумів Публічної оферти, у формі цього Договору. Акцепт здійснюється шляхом замовлення (в т.ч. у телефонному режимі) та/або попередньої оплати послуг Замовником; та/або заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети Пацієнта та/або Інформованої добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та проведення операції та знеболення (форма №003-6/о), що міститься у Виконавця; та/або вчинення інших Підтверджуючих дій та засвідчує факт його укладання.

1.1.4.Сторони – Пацієнт та Виконавець.

1.1.5.Пацієнт – фізична особа, що акцептувала громадську оферту Виконавця / уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг.

1.1.6.Акційні пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначено наказом Виконавця та/або Правилами перебування та обслуговування пацієнтів. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: скидки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Послуги Замовнику, а Замовник, у свою чергу, зобов'язується сплатити їх у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.Даний Договір є громадським договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку та Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору.

2.3.Цей Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту акцепту Договору одним із способів, встановлених п.1.1.3 Договору.

2.4.Медичні  послуги, що передбачені п. 1.1.1 цього Договору, надаються Виконавцемв амбулаторно-поліклінічних умовах.

2.5.Місце надання послуг: м. Дніпро, вул. Жуковського 24, офіс 124

2.6.Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов'язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця.

2.7.У разі незгоди Замовника зі змінами та доповненнями, внесеними до цього Договору, Замовник зобов'язаний розірвати даний Договір у триденний рядок з моменту опублікування таких змін та доповнень на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання цього Договору та продовження користування послугами свідчить про акцепт (згоду) Замовника з внесеними до Договору змінами та доповненнями.

2.8.Укладенням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору та Прейскурантом Виконавця, що розміщений за місцем розташування Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.9.Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

2.10.Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та проведення операції та знеболення (форма № 003-6/о). Виконавець забезпечує ведення необхідної документації, що оформляються в установленій законодавством України формі перед наданням медичних послуг.

 

3.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1.Вартість Послуг визначається у Прейскуранті Виконавця, що діє на дату оплати послуг та розміщень за місцем розташування Виконавця.

3.2.Оплата послуг за Договором здійснюється Замовником та/або Третьою особою одним із способів:

3.2.1.шляхом оплати в розмірі 100% ціни відповідної Послуги згідно з Прейскурантом Виконавця в день фактичного надання Послуг у готівковій або безготівковій формі;

3.2.2.шляхом попередньої часткової оплати ціни Послуги. У такому разі залишкова сума ціни Послуг здійснюється в день фактичного надання Послуг у готівковій або безготівковій формі.

3.3.Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній грошовій одиниці України – гривні.

3.4.Кошти сплачені Пацієнтом за отримані послуги не підлягають поверненню, в разі належного виконання умов Договору Виконавцем.

3.5.Якщо в процесі надання медичних послуг виникає потреба у її коригуванні в бік збільшення обсягів надання таких Послуг, то відповідному коригуванню піддається і залишкова вартість Послуг. Про такі зміни Виконавець завчасно повідомляє Замовника, який при цьому має право відмовитися від додаткового надання Послуг.

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1.Послуги надаються Виконавцем особисто або з залученням в установленому порядку особами, які мають відповідну спеціальну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2.Послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця, що погоджується Сторонами під час запису Замовника на прийом.

4.3.Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за заявкою Замовника (в т.ч. усною в телефонному режимі). Дата та час надання Послуг при первинному прийомі Замовника погоджується Сторонами в усній формі.

4.4.Дата та година надання кожної наступної послуги (за потреби) визначається Виконавцем та Замовником під час чергового візиту.

4.5.Перед наданням Послуг Виконавець проводити опитування та/або анкетування Замовника за формою та змістом, що затверджений Виконавцем.

4.6.За результатами надання Послуг акт приймання-передачі послуг Сторонами не складається та не підписується.

4.7.У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) календарного дня з дати фактичного отримання Послуг не заявити письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

4.8.У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Виконавець має право:

5.1.1.Запитувати у Замовника інформацію про стан його здоров'я, однак виключно з метою повного та якісного надання Послуг.

5.1.2.Залучати третіх осіб для надання Послуг та Акційних пропозицій, які мають необхідну кваліфікацію.

5.1.3.Перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору та Правил перебування та обслуговування пацієнтів.

5.1.4.Відмовити в наданні Послуг Замовнику у разі:

5.1.4.1.Якщо надання таких послуг не передбачено Ліцензією Виконавця; 

5.1.4.2.При відсутності необхідних фахівців, обладнання, інвентарю; 

5.1.4.3.При виявленні у Замовника захворювання, яке унеможливлює надання Послуг;

5.1.4.4.Якщо надання Послуг, на думку Виконавця, пов'язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров'ю або загрожує його життю;

5.1.4.5.У разі наявності станів, які на думку Виконавця можуть негативно вплинути на здоров'я Замовника;

5.1.4.6.У разі якщо стан здоров'я Замовника перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значно збільшує ризики виникнення ускладнень,загрози життю чи здоров'ю Замовника або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.1.5.Требувати від Замовника виконання умов цього Договору та Правил перебування в закладі.

5.1.6.Внести зміни до Прейскуранту, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації за місцем розташування Виконавця або в інший доступний спосіб.

5.1.7.Публікувати фото результатів лікування на сайті та в соціальних мережах без вказування персональних даних пацієнта.

5.2.Виконавець зобов'язань:

5.2.1.Надати Замовнику безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок і умови надання їм платних послуг.

5.2.2.Своєчасно та якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та Акційних пропозицій з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.2.3.Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.

5.2.4.Вести та зберігати медичну документацію відповідно до вимог законодавства України.

5.2.5.Не розголошувати відомості про Замовника, що становитиме лікарську таємницю.

5.2.6.Здійснювати запис Замовника на прийом на підставі відповідного звернення Замовника (запису на прийом) у телефонному режимі.

5.3.Замовник має право:

5.3.1.Отримати послуги належної якості;

5.3.2.Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватися з відповідною медичною документацією, що стосуються його здоров'я та які зберігаються у Виконавця.

5.3.3.Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (у тому числі для життя та здоров'я).

5.3.4.Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

5.3.5.Користуватися всіма Привілеями, зокрема, але не виключно: скидками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Пацієнта надання Послуг та Акційних пропозицій.

5.3.6.Письменно звертатися до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та Акційних пропозицій.

5.4.Замовник зобов'язань: 

5.4.1.Надавати Виконавцю відомості, що запитуються ним відповідно до умов цього Договору (у тому числі правдиві біографічні та адресні дані).

5.4.2.З'явитися до місця надання Послуг у погодженнях із Виконавцем дату та годину.

5.4.3.Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги, які є предметом цього Договору, в визначеному цим Договором порядку.

5.4.4.Неухильно дотримуватись призначень Виконавцем рекомендацій після надання Послуг.

5.4.5.До початку надання Послуг повідомити Виконавця про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров'я;

5.4.6.Повідомляти про покращення чи погіршення самопочуття, появу чи зникнення симптомів та іншу інформацію про зміну стану свого здоров'я перед наданням Послуг;

5.4.7.Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала відомою йому у процесі надання Послуг.

5.4.8.У межах гарантійного строку повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником Послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця з заявою. У протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце внаслідок неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Виконавець несе відповідальність за:

6.1.1.Об'єктивність оцінки стану здоров'я Замовника з врахуванням отриманої Виконавцем інформації;

6.1.2.Вхідний контроль якості лікарських засобів та перпаратів, що використовуються при наданні Послуг (візуальний контроль стану тарі, зовнішнього вигляду лікарських засобів та терміну придатності);

6.1.3.Неякісне надання Послуг та неналежне виконання умов цього Договору.

6.2.Виконавець не несе ніякоївідповідальності за якість послуг, наданих ним Замовнику, якщо для Замовника настали негативні наслідки  (або Послуга не дала бажаного результату) за таких обставин:_cc

6.2.1.Неприбуття чи несвоєчасного прибуття Замовником, зокрема більше ніж на одну добу на запланований візит щодо надання Послуг;

6.2.2.Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення Замовником усіх відомостей про стан його здоров'я, перенесені захворювання, алергічні реакції, протипоказання, якщо неефективність наданої Послуги або заподіяна шкода були наслідком відсутності у Виконавця такої інформації;

6.2.3.Надання Замовником інформації щодо результатів аналізів, які не відповідають дійсній медичній документації, за винятком залучених Виконавцем;

6.2.4.Недотримання Замовником приписів, рекомендацій Виконавця;

6.2.5.Розвитку захворювань та патологій, які не пов'язані з наданням Послуг згідно з цим Договором.

6.2.6.Відсутність бажаного результату викликана фізіологічними особливостями організму Замовника.

6.3.Замовник несе відповідальність за:

6.3.1.За правдивість та повноту наданої інформації, що запитується  Виконавцем у зв'язку із виконанням ним своїх обов'язків за цим Договором;

6.3.2.За своєчасність повідомлення Виконавцю про всі, в тому числі нові обставини, що можуть впливати на бажаний результат наданої Послуги (наявність захворювань, вживання лікарських засобів, наявність шкідливих звичок тощо);

6.3.3.За забезпечення своєчасності виконання всіх призначених Виконавцем заходів та дотримання плану лікування (за потреби).

6.4.У разі якщо відсутність бажаного результату від Послуги зумовлена обставинами, за які жодна із сторін відповідальності не несе, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати, а Виконавець повертає Замовнику залишок невикористаних коштів, внесених у якості передоплати.

6.5.Сторони усвідомлюють, що невідповідність результату наданої Послуги очікуванням та бажанням Замовника при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

6.6.В інших випадках Сторони  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛІ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення особливих обставин, які не залежать від волі Сторон і перешкоджають Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором (форс-мажорні обставини). Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторін від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.2.Стороні вирішили до форс-мажорних обставин відносити: стихійні лиха (бурі, циклоні, повені, землетруси, інші природні та кліматичні явища), війну та воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безлади та інші протиправні дії, хвороба замовника, яка об'єктивно перешкоджає йому виконати свої обов'язки за Договором, або є несумісною із визначеними Додатковою угодою медичними послугами, технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо), дії, бездіяльність або акти органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або припинення виконання дій за цим Договором, та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в тому числі, зміни в нормативній та законодавчій базі, що регулює правовідносини Сторін у межах цього Договору.

7.3.Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 7.2 цього

Договору, яка має проінформувати про це іншу Сторону, в рядках не пізніше одного дня з моменту настання таких обставин, а також документально підтвердити факт настання таких обставин.

7.4.Якщо форс-мажорні обставини, зазначені у п.7.2. виникли під час надання медичних послуг, Виконавець

має право змінити медичну послугу на альтернативну або використовувати інше медичне обладнання, якщо

надання цієї послуги неможливо перенести на іншу дату.

 

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Договір є громадським і безстроковим і діє до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

8.2.Даний Договір публічно доводиться до відома всіх Пацієнтів / Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) у Кутку споживача та на сайті Виконавця .

8.3.Рядок дії цього Договору може бути достроково припинений:

8.3.1.За вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов'язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;

8.3.2.За рішенням суду; cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

8.3.3.У разі припинення  дії Ліцензії на медичну практику.

 

9.ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1.Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

9.2.Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

9.3.Замовник погоджується на проведення Виконавцем усіх дій, з якими він буде ознайомлений і які обидві Сторони будуть визнані необхідними та виправданими у зв'язку з наданням йому Послуг згідно з цим Договором.

9.4.Згода Замовника на проведення щодо нього зазначених вище дій означає, зокрема, що у разі виникнення побічних ефектів внаслідок надання Послуг, про які йому  було попередньо повідомлено Виконавцем, він не буде пред'являти до Виконавця щодо таких побічних ефектів.

9.5.Оформивши заявку на Сайті та підписавши цей Договір, Замовник надає свою згоду Виконавцю на зберігання, обробку та використання його персональних даних з метою: створення бази клієнтів / Пацієнтів, заповнення медичної документації, а також для їх використання в межах, передбачених чинним законодавством України. 

9.6.Спори, пов'язані з виконанням, внесенням змін або припиненням дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а за відсутності згоди розглядаються в суді згідно з чинним законодавством України.

9.7.Всі неврегульовані цим Договором відносини регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

10.РЕКВІЗИТИ ВIКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець 

Біліменко Микола Сергійович

Ліцензія МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики видана наказом МОЗ України № 684 від 20.03.2020 Змінами Наказів Міністерства здравоохранения України №7384/0/14-20 від 23.11.2020

Ідентифікаційний номер: 3245019415

Місце реєстрації: м. Дніпро, вул. Гладкова 23, кв. 187

р/р IBAN: UA703052990000026005050021383

у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

bottom of page