top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання медичних послуг

м. Дніпро                                                                                                                       «01» березня 2020р.    

 

Фізична особа-підприємець Беліменко Микола Сергійович (далі – «Виконавець»), який діє на підставі Ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики Ліцензія на медичну практику видана наказом МОЗ України № 684 від 20.03.2020 (ідентифікаційний номер 3245019415) публікує цю публічну оферту про надання послуг 

 

Відповідно до вимог статті 633 та статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://venaclinic.com.ua є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи на нижчевикладених умовах:

 

1. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні: 

1.1.1.Медична послуга – певна сукупність дій (консультаційних та лікувально-діагностичних), які здійснюються Вихонавцем / його працівниками в інтересах Пацієнта з метою профілактики, діагностики та лікування захворювань відповідно до законодавства України (далі – «Послуга»). Перелік медичних та інших супутніх до них послуг, а також їхня вартість викладені на офіційному Сайті Виконавця та безпосередньо у місці провадження діяльності Виконавця.

1.1.2.Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах. 

1.1.3.Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття (згода) Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється, шляхом замовлення (в т.ч. в телефонному режимі) та/або попередньої оплати послуг Замовником; та/або заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети Пацієнта та/або Інформованої добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма №003-6/о), примірник якої знаходиться в Виконавця; та/або вчинення інших Підтверджуючих дій та засвідчує факт його укладення.

1.1.4.Сторони – Пацієнт та Виконавець.

1.1.5.Пацієнт – фізична особа, що акцептувала публічну оферту Виконавця / уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг.

1.1.6.Акційні пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначений наказом Виконавця та / або Правилами перебування та обслуговування пацієнтів. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Послуги Замовнику, а Замовник, у свою чергу, зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених даним Договором.

2.2.Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.3.Цей Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту акцепту Договору одним із способів, встановлених п.1.1.3 Договору.

2.4.Медичні  послуги, що передбачені п. 1.1.1 цього Договору, надаються Виконавцемв амбулаторно-поліклінічних умовах.

2.5.Місце надання Послуг: м. Дніпро, вул. Жуковського 24, офіс 124

2.6.Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця. 

2.7.У разі незгоди Замовника зі змінами та доповненнями, внесеними до цього Договору, Замовник зобов’язаний розірвати даний Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін та доповнень на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання даного Договору та продовження користування послугами свідчить про акцепт (згоду) Замовника з внесеними до Договору змінами та доповненнями. 

2.8.Укладенням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами цього Договору та Прейскурантом Виконавця, що розміщений за місцемзнаходження Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.9.Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2.10.Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма № 003-6/о). Виконавець забезпечує ведення необхідної документації, якя оформляються у встановленій законодавством України формі перед наданням медичних послуг.

 

3.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1.Вартість Послуг визначається у Прейскуранті Виконавця, що діє на дату оплати послуг та розміщений за місцемзнаходження Виконавця.

3.2.Оплата послуг за Договором здійснюється Замовником та/або Третьою особою одним із способів:

3.2.1.шляхом оплати у розмірі 100% ціни відповідної Послуги згідно Прейскуранту Виконавця у день фактичного надання Послуг у готівковій або безготівковій формі;

3.2.2.шляхом попередньої часткової оплати ціни Послуги. В такому випадку залишкова сума ціни Послуг здійснюється у день фактичного надання Послуг у готівковій або безготівковій формі.

3.3.Усі розрахунки за даним Договором здійснюються у національній грошовій одиниці України – гривні. 

3.4.Кошти сплачені Пацієнтом за отримані послуги не підлягають поверненню, у разі належного виконання умов Договору Виконавцем.

3.5.Якщо у процесі надання медичних послуг виникає потреба в її коригуванні у бік збільшення обсягів надання таких Послуг, то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг. Про такі зміни Виконавець завчасно повідомляє Замовника, який при цьому має право відмовитися від додаткового надання Послуг. 

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1.Послуги надаються Виконавцем особисто або з залученням у встановленому порядку особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2.Послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця, що погоджується Сторонами при записі Замовника на прийом.

4.3.Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за заявкою Замовника (в т.ч. усною в телефонному режимі). Дата та час надання Послуг при первинному прийомі Замовника погоджується Сторонами в усній формі.

4.4.Дата та час надання кожної наступної послуги (за потреби) визначається Виконавцем та Замовником під час чергового візиту. 

4.5.Перед наданням Послуг Виконавець проводить опитування та /або анкетування Замовника за формою і змістом, що затверджений Виконавцем. 

4.6.За результатами надання Послуг акт приймання-передачі послуг Сторонами не складається і не підписується.

4.7.У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) календарного дня з дати фактичного отримання Послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій. 

4.8.У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Виконавець має право:

5.1.1.Запитувати у Замовника інформацію про стан його здоров'я , однак виключно з метою повного та якісного надання Послуг.

5.1.2.Залучати третіх осіб для надання Послуг та Акційних пропозицій, які мають необхідну кваліфікацію.

5.1.3.Перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору та Правил перебування та обслуговування пацієнтів.

5.1.4.Відмовити в наданні Послуг Замовнику у випадку:

5.1.4.1.Коли надання таких Послуг не передбачено Ліцензією Виконавця; 

5.1.4.2.При відсутності необхідних фахівців, устаткування, інвентарю; 

5.1.4.3.При виявленні у Замовника захворювання, яке унеможливлює надання Послуг; 

5.1.4.4.Якщо надання Послуг, на думку Виконавця, пов'язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров'ю або загрожує його життю; 

5.1.4.5.У випадку наявності станів, які на думку Виконавця можуть негативно вплинути на здоров`я Замовника;

5.1.4.6.У разі якщо стан здоров’я Замовника перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень,загрози життю чи здоров’ю Замовника або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.1.5.Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору та Правил перебування у закладі.

5.1.6.Внести зміни до Прейскуранту, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації за місцемзнаходження Виконавця або іншим доступним способом.

5.1.7.Публікувати фото результатів лікування на сайті та в соціальних мережах без вказування персональних даних пацієнта.

5.2.Виконавець зобов’язаний:

5.2.1.Надати Замовнику безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок і умови надання їм платних Послуг. 

5.2.2.Своєчасно та якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та Акційних пропозицій з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.2.3.Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

5.2.4.Вести та зберігати медичну документацію відповідно до вимог законодавства України.

5.2.5.Не розголошувати відомості про Замовника, що становлять лікарську таємницю.

5.2.6.Здійснювати запис Замовника на прийом на підставі відповідного звернення Замовника (запису на прийом) в телефонному режимі.

5.3.Замовник має право:

5.3.1.Отримати Послуги належної якості;

5.3.2.Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідною медичною документацією, що стосуються його здоров'я та які зберігаються у Виконавця.

5.3.3.Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я).

5.3.4.Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

5.3.5.Користуватися всіма Привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Пацієнта надання Послуг та Акційних пропозицій.

5.3.6.Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та Акційних пропозицій.

5.4.Замовник зобов’язаний: 

5.4.1.Надавати Виконавцю відомості, що запитуються ним згідно з умовами цього Договору (в тому числі правдиві біографічні та адресні дані).

5.4.2.З’явитися до місця надання Послуг у погоджений із Виконавцем дату та час.

5.4.3.Своєчасно та у повному обсязі оплачувати Послуги, які є предметом цього Договору, у визначеному даним Договором порядку.

5.4.4.Неухильно дотримуватись призначений Виконавцем рекомендацій після надання Послуг.

5.4.5.До початку надання Послуг повідомити Виконавця про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я;

5.4.6.Повідомляти про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміну стану свого здоров’я перед наданням Послуг;

5.4.7.Не розголошувати комерційну таємницю та конффіденційну інформацію, що стала відома йому в процесі надання Послуг.

5.4.8.В межах гарантійного терміну повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Замовником Послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця з заявою. У протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки

 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Виконавець несе відповідальність за:

6.1.1.Об’єктивність оцінки стану здоров’я Замовника з врахуванням отриманої Виконавцем інформації;

6.1.2.Вхідний контроль якості лікарських засобів та перпаратів, що використовуються при надання Послуг (візуальний контроль стану тари, зовнішнього вигляду лікарських засобів та терміну придатності);

6.1.3.Неякісне надання Послуг та неналежне виконання умов цього Договору .

6.2.Виконавець не несе ніякої відповідальності за якість послуг, наданих ним Замовнику, якщо для Замовника настали негативні наслідки  (або Послуга не дала бажаного результату) за таких обставин: 

6.2.1.Неприбуття чи несвоєчасного прибуття Замовником, зокрема більше ніж на одну добу на запланований візит щодо надання Послуг;

6.2.2.Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення Замовником всіх відомостей про стан його здоров’я, перенесені захворювання, алергічні реакції, протипоказання, якщо неефективність наданої Послуги або заподіяна шкода були наслідком відсутності у Виконавця такої інформації;

6.2.3.Надання Замовником інформації стосовно результатів аналізів, які не відповідають дійсній медичній документації, за винятком залучених Виконавцем;

6.2.4.Недотримання Замовником приписів, рекомендацій Виконавця;

6.2.5.Розвитку захворювань та патологій, які не пов’язані з наданням Послуг згідно з цим Договором.

6.2.6.Відсутність бажаного результату викликана фізіологічними особливостями організму Замовника.

6.3.Замовник несе відповідальність за:

6.3.1.За правдивість і повноту наданої інформації, що запитується  Виконавцем у зв’язку із виконанням ним своїх обов’язків за цим Договором;

6.3.2.За своєчасність повідомлення Виконавцю про всі, в тому числі нові обставини, що можуть впливати на бажаний результат наданої Послуги (наявність захворювань, вживання лікарських засобів, наявність шкідливих звичок тощо);

6.3.3.За забезпечення своєчасності виконання всіх призначених Виконавцем заходів та дотримання плану лікування (за необхідності).

6.4.У разі якщо відсутність бажаного результату від Послуги зумовлена обставинами, за які жодна із сторін відповідальності не несе, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати, а Виконавець повертає Замовнику залишок невикористаних коштів, внесених в якості передоплати.

6.5.Сторони усвідомлюють, що невідповідність результату наданої Послуги очікуванням та бажанням Замовника при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

6.6.В інших випадках Сторони  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.

 

7.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1.Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин, які не залежать від волі Сторін і перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором (форс-мажорні обставини). Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторін від виконання зобов’язань за цим Договором.

7.2.Сторони вирішили до форс-мажорних обставин відносити: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, інші природні та кліматичні явища), війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії, тяжка хвороба замовника, яка об’єктивно перешкоджає йому виконати свої обов’язки по Договору, або являється несумісною із визначеними Додатковою угодою медичними послугами, технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі і т.д.), дії, бездіяльність або акти органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в тому числі, зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін в межах цього Договору.

7.3.Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 7.2 цього

Договору, повинна проінформувати про це іншу Сторону, у строк не пізніше одного дня з моменту настання таких обставин, а також документально підтвердити факт настання таких обставин.

7.4.Якщо форс-мажорні обставини, вказані в п.7.2. виникли під час надання медичних послуг, Виконавець

має право змінити медичну послугу на альтернативну, або використати інше медичне обладнання, якщо

надання цієї послуги неможливо перенести на іншу дату.

 

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України. 

8.2.Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів / Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) в Кутку споживача та на сайті Виконавця .

8.3.Строк дії цього Договору може бути достроково припинений: з

8.3.1.За вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону; 

8.3.2.За рішенням суду; 

8.3.3.У випадку припинення  дії Ліцензії на медичну практику.

 

9.ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1.Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

9.2.Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.  Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне. 

9.3.Замовник згоден на проведення Виконавцем всіх дій, з якими він буде ознайомлений і які обома Сторонами будуть визнані необхідними і виправданими у зв’язку з наданням йому Послуг згідно з цим Договором. 

9.4.Згода Замовника на проведення відносно нього зазначених вище дій означає, зокрема, що в разі виникнення побічних ефектів внаслідок надання Послуг, про які йому  було попередньо повідомлено Виконавцем, він не буде пред’являти до Виконавця претензій щодо таких побічних ефектів.

9.5.Оформивши заявку на Сайті та підписавши цей Договір, Замовник надає свою згоду Виконавцю на зберігання, обробку, та використання його персональних даних з метою: створення бази клієнтів / Пацієнтів, заповнення медичної документації, а також для їх використання у межах, передбачених чинним законодавством України. 

9.6.Спори, пов’язані з виконанням, внесенням змін або припиненням дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при відсутності згоди розглядаються в суді згідно з чинним законодавством України.

9.7.Всі неврегульовані цим Договором відносини регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

10.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець 

Беліменко Микола Сергійович

Ліцензія МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики видана наказом МОЗ України № 684 від 20.03.2020 зі змінами Наказів Міністерства охорони здоров’я України №7384/0/14-20 від 23.11.2020

Ідентифікаційний номер: 3245019415

Місце реєстрації: м. Дніпро, вул Гладкова 23, кв. 187

р/р IBAN: UA703052990000026005050021383

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

bottom of page